Drukuj

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Wprowadzenie telepracy wymaga albo zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi, albo wydania przez pracodawcę regulaminu po konsultacji z przedstawicielami pracowników. W regulaminie powinny zostać określone warunki stosowania telepracy. Wykonywanie telepracy przez konkretne osoby może z kolei następować w oparciu o zapisy umowy o pracę, albo na mocy porozumienia zmieniającego warunki pracy.

Zasady wprowadzania telepracy

Telepraca polega na wykonywaniu regularnie pracy poza zakładem pracy i przekazywaniu pracodawcy wyników tej pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jest to nietypowa forma zatrudnienia, dlatego jej wprowadzenie zostało obwarowane specjalnymi warunkami. Po pierwsze, należy stworzyć porozumienie lub regulamin określający warunki jej stosowania, a po drugie, dokonać odpowiednich zmian w umowach o pracę.

 

Jeśli u pracodawcy działają organizacje związkowe, to konieczne będzie zawarcie z nimi porozumienia ustalającego zasady stosowania telepracy, jednak gdyby uzgodnienie porozumienia ze wszystkim zakładowymi organizacjami związkowymi nie było możliwe, to wystarczy jego treść uzgodnić z organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy. Te dwa etapy negocjacji pracodawcy ze związkami mogą jednak trwać tylko 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia. Jeśli w tym terminie nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca wydaje regulamin stosowania telepracy, uwzględniając w jego treści ustalenia ze związkami, do których udało się dojść w trakcie rozmów.

UWAGA

Gdy w firmie nie działają związki zawodowe, pracodawca od razu wydaje regulamin stosowania telepracy, a jego treść powinien jedynie skonsultować z przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Uzgadnianie telepracy z pracownikami 

Wprowadzenie telepracy następuje w umowie o pracę, co może mieć miejsce zarówno przy jej zawieraniu z nowym pracownikiem, jak i w trakcie zatrudnienia. Zmiana statusu pracownika na telepracownika w trakcie trwania stosunku pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron zawartego zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Przepisy podkreślają przy tym, że pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika.

 

UWAGA

Nie jest możliwe powierzenie wykonywania telepracy na podstawie art. 42 § 4 k.p., czyli na 3 miesiące w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Zatrudnienie w formie telepracy wymaga rozszerzenia informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia wręczanej wszystkim zatrudnionym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o 2 ważne informacje: określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w strukturze której będzie się mieściło stanowisko telepracownika oraz wskazanie osoby/organu odpowiedzialnego za współpracę z telepracownikiem i upoważnionego do wykonywania kontroli w miejscu wykonywania pracy. 

UWAGA

Jeśli telepraca jest wprowadzana w trakcie zatrudnienia, to informacje powyższe powinny zostać przekazane pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy w formie telepracy.

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3, art. 675, art. 676, art. 677, art. 6710, art. 24125a Kodeksu pracy.
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab