Drukuj

Na jakich zasadach pracodawca może przyznać załodze bony z okazji świąt?

Na jakich zasadach pracodawca może przyznać załodze bony z okazji świąt?

Bony, czy paczki świąteczne przyznane w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom nie są świadczeniem socjalnym, a więc musiałyby zostać sfinansowane ze środków obrotowych i zostać oskładkowane i opodatkowane. Bony, czy paczki z funduszu socjalnego muszą być zróżnicowane i wypłacane z zastosowaniem kryterium socjalnego, czyli oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Zasady przyznawania bonów, paczek lub innych świadczeń z tytułu świąt

Bony czy paczki przyznawane z okazji świąt muszą być zróżnicowanej wartości, a przyznając je należy uwzględnić kryterium socjalne. Gdyby bowiem wszyscy pracownicy otrzymali bony towarowe o jednakowej wartości, to bony te trzeba ocenić jako świadczenie dodatkowe pracodawcy i powinny one zostać oskładkowane i opodatkowane. W ocenie Sądu Najwyższego właściwym kryterium decydującym o socjalnym charakterze przyznanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bonów towarowych z okazji świąt jest wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika, a jedynie dodatkowo może być przyjęte kryterium obrazujące szczególne wypadki niedostatku, czy innych szczególnych okoliczności wymagających pomocy socjalnej (por. wyrok SN z 8 stycznia 2014 r., I UK 202/13).

Zwolnienie z opodatkowania i oskładkowania

Bony, paczki, czy świadczenia pieniężne przyznawane pracownikom z okazji świąt są wyłączone z podstawy składek ZUS bez względu na ich wysokość. Jednak w przypadku opodatkowania zwolnieniu podlegają jedynie paczki i świadczenia pieniężne i obowiązuje tutaj roczny limit w kwocie 380 zł, ale bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi podlegają już opodatkowaniu w całości.

PRZYKŁAD

Pracodawca z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdecydował się na przyznanie pracownikom bonów towarowych o wartości 300, 400 lub 500 zł w zależności od spełnionego kryterium socjalnego. Przyznane bony podlegają opodatkowaniu bez względu na ich kwotę. Gdyby jednak pracodawca zdecydował się na wypłacanie dofinansowania pieniężnego w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej związanej z wydatkami świątecznymi, to wypłacone kwoty nie zostałyby opodatkowane do poziomu 380 zł rocznie, chyba że pracownik już wcześniej otrzymał świadczenia finansowe lub rzeczowe, które były zwolnione z opodatkowania i wykorzystał cały przysługujący mu na dany rok limit zwolnienia.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800),
  • art. 21 ust. 2 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab