Drukuj

Czy pracodawca może dofinansowywać pracownikom opłaty za żłobki i przedszkola dzieci?

Pracodawca może zarówno dofinansować opłaty związane z korzystaniem z usług opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, czy klubach dziecięcych, jak również może prowadzić takie placówki, gdyż są one w ustawowym wykazie zakładowych obiektów socjalnych, które pracodawca może tworzyć ze środków ZFŚS. Natomiast pracodawca nie ma ustawowego obowiązku refundacji wydatków pracownika na opiekę nad małymi dziećmi. Aby pracownik mógł ubiega
się o taką pomoc, regulamin ZFŚS musi przewidywać taką możliwość i regulować zasady dopłacania do usług opiekuńczych.

Zasady dofinansowania opłat za opiekę nad dziećmi

Dzieci do lat 3 mogą uczęszczać do klubów dziecięcych lub żłobków, a starsze do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, a opłaty za uczęszczanie dzieci do tych placówek mogą być dofinansowywane z funduszu socjalnego. Jest to jednak forma pomocy socjalnej, a więc dofinansowanie nie może być w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych i zainteresowanych pomocą, tylko musi być uzależnione od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej każdego pracownika.

W przypadku dużych zakładów pracy zatrudniających wielu młodych pracowników inwestycją w politykę zatrudnienia może być założenie i prowadzenie przyzakładowego żłobka lub przedszkola, które będzie współfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Działanie takie przyniesie pracownikom korzyści finansowe i czasowe, firmie natomiast pozwoli ograniczyć liczbę spóźnień spowodowanych dowożeniem przez pracowników dzieci do placówek opiekuńczych.

Oskładkowanie i opodatkowanie dofinansowań przyznanych pracownikom

Kwoty świadczeń przyznanych z funduszu socjalnego związanych z dofinansowaniem kosztów pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach są zwolnione z opodatkowania a także wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.

UWAGA

Z opodatkowania zwolnione są również świadczenia otrzymane od pracodawcy nie ze środków funduszu socjalnego z tytułu objęcia dziecka opieką dziennego opiekuna lub uczęszczania przez nie do żłobka lub klubu dziecięcego do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 400 zł, a w przypadku uczęszczania przez dziecko do przedszkola do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 200 zł. Powyższe kwoty dotyczą jednego dziecka, a mogą być przyznane na każde z dzieci, a warunkiem zwolnienia podatkowego jest spełnienie przez rodzica warunków do ulgi prorodzinnej.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1 i 4, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800),
  • art. 21 ust. 2 pkt 67a i 67b, art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab