Drukuj

Czy pracodawca może dofinansowywać z funduszu socjalnego karnety na siłownię, czy basen lub bilety na imprezy kulturalne?

Ustawowa definicja działalności socjalnej obejmuje także świadczone przez pracodawcę usługi sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe, a więc ich koszt może być finansowany lub dofinansowywany z funduszu socjalnego, pod warunkiem, że takie świadczenia zostaną przewidziane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjne

Generalną zasadą obowiązującą przy wypłacie świadczeń socjalnych jest ustalenie ich katalogu w regulaminie ZFŚS. Treść tego regulaminu jest ustalana w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w przypadku ich braku - z przedstawicielem załogi wyłonionym w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Działalność socjalna pracodawcy to nie tylko zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku i bezzwrotna pomoc socjalna udzielana w formie rzeczowej lub finansowej. W jej zakres wchodzą również działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna, która może obejmować organizowanie lub zakup usług oferowanych przez instytucje kultury (np. kina teatry, filharmonie, opery itp.) oraz usługi rekreacji sportowej organizowane przez pracodawcę, kluby sportowe lub inne wyspecjalizowane podmioty. Działania te wymagają jednak dużego zaangażowania po stronie pracodawcy, dlatego firmy coraz częściej decydują się na dofinansowania do działań podejmowanych przez pracowników indywidualnie, pokrywając część kosztów karnetu na basen, czy siłownię. Przepisy ustawowe nie wprowadzają w tym zakresie szczegółowych regulacji, a więc jest to uzależnione od przyjętych w regulaminie funduszu zasad, które powinny określać kwotę dofinansowania, częstotliwość jej przyznania (np. miesięcznie, kwartalnie czy rocznie) i sposób udokumentowania, np. obowiązek dołączenia faktury lub rachunku za siłownię, czy basen do wniosku o dofinansowanie.

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną i kulturalno-oświatową

Wszystkie świadczenia z tej kategorii są wyłączone z podstawy wymiaru składek, o ile przy ich przyznawaniu stosowane było kryterium socjalne. W przypadku opodatkowania świadczenia te traktowane są jako świadczenia rzeczowe zwolnione z opodatkowania do kwoty 380 zł rocznie. Świadczeń tych nie traktuje się bowiem jako bonów czy talonów wymienianych na inne usługi, co potwierdzają interpretacje podatkowe.

UWAGA

Świadczenia takie mogą być przyznane również ze środków obrotowych pracodawcy i wtedy będą podlegały zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800),
  • art. 21 ust. 2 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab