Drukuj

Jakie są zasady finansowania pakietów medycznych dla pracowników?

Finansowanie abonamentów medycznych przez pracodawcę jest świadczeniem nieodpłatnym na rzecz pracownika i będzie ono opodatkowane i co do zasady oskładkowane. Wyłączenie kwoty dofinansowania z podstawy wymiaru składek ZUS jest jednak możliwe w niektórych przypadkach.

Zasady korzystania z pakietów medycznych

Abonamenty medyczne ustalają katalog świadczeń i badań, z których pracownicy danego pracodawcy mogą korzystać, a czasem także częstotliwość korzystania z takich świadczeń. Zasadą jest, że korzystają z nich pracownicy w trakcie zatrudnienia, w okresach gdy są aktywni zawodowo. Najczęściej korzystanie z pakietów jest niemożliwe w trakcie absencji chorobowych i urlopów związanych z rodzicielstwem, ale w tym zakresie poszczególne rozwiązania mogą się różnić.

Przez długi czas w praktyce wątpliwości budziła kwestia opodatkowania przychodu pracownika związanego z korzystaniem z abonamentów medycznych, które ostatecznie rozwiał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym potwierdzono powstanie przychodu za stosunku pracy, jeśli pracownik przystąpił do projektu dobrowolnie. Powstanie przychodu podatkowego oznacza co do zasady również obowiązek oskładkowania przychodu z tego tytułu.

UWAGA

Czasem w ramach jednej umowy zawartej z prywatnym podmiotem leczniczym gwarantowana jest zarówno profilaktyka zdrowotna wynikająca z przepisów bhp, czyli badania wstępne okresowe oraz kontrolne oraz dodatkowe świadczenia zdrowotne. W takich przypadkach świadczenia związane z badaniami profilaktycznymi nie są przychodem pracownika, a pracodawca powinien zadbać, aby umowa zawarta z podmiotem leczniczym wyróżniała w ramach abonamentu za 1 pracownika kwotę opłacaną za świadczenia obowiązkowe i kwotę za świadczenia fakultatywne, gdyż tylko ta druga będzie stanowiła przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.

Pakiety medyczne wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS

W świetle regulacji przepisów ubezpieczeniowych, na podstawie dostępnych interpretacji wydawanych przez ZUS, można wskazać 3 przypadki, gdy dofinansowanie do opieki medycznej będzie nieoskładkowane, a będą to:
osoby korzystające z pakietu medycznego w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
przyznanie pracownikowi prawa do zakupu przez niego po cenach niższych niż detaliczne usług medycznych, które będzie wynikało z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów płacowych, w tym przypadku jednak abonament medyczny musi być współfinansowany przez pracownika, a pracownik nie może otrzymywać w zamian ekwiwalentu pieniężnego,
przypadki, gdy pracownik zachowuje prawo do korzystania z abonamentu medycznego podczas pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego, co będzie wynikało z układu zbiorowego pracy lub wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 24 i 26 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab