Drukuj

Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego

Czy  pracownik może  liczyć na pomoc pracodawcy w zakupie usług wypoczynkowych?

Dofinansowanie otrzymane od pracodawcy do wypoczynku może dotyczyć wypoczynku pracownika,  jak również  wypoczynku  dzieci pracownika. Zasady przyznawania takich świadczeń określają regulaminy funduszu świadczeń socjalnych.

Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku

Usługi świadczone na rzecz różnych form wypoczynku są jednym z podstawowych celów prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Przepisy ustawowe pozostawiają jednak  swobodę w wyborze  rodzajów i form usług wypoczynkowych dofinansowywanych z funduszu. Najczęściej dofinansowywany jest wypoczynek pracownika, ale u wielu pracodawców najbardziej pożądaną przez pracowników formą pomocy jest możliwość otrzymania dopłaty do kosztów usług wypoczynkowych specjalnie organizowanych dla dzieci w wieku szkolnym, co znajduje potwierdzenie w bezlimitowym zwolnieniu podatkowym takich dopłat.

Dofinansowanie może dotyczyć odpoczynku zarówno krajowego, jak i zagranicznego oraz może obejmować wyjazdy zorganizowane jak i prywatne. Wszystkie warunki i dokumenty niezbędne do jego przyznania musi określać szczegółowo regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący u pracodawcy. Warunkiem przyznania dofinansowania do kosztów usług wypoczynkowych organizowanych przez pracownika we własnym zakresie  będzie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami udzielania tego urlopu zawartymi w kodeksie pracy (art. 162 K.p.).

Oskładkowanie i opodatkowanie dopłat do wypoczynku

Dopłaty do wypoczynku pracownika i dzieci pracownika są wyłączone z podstawy wymiaru składek bez ograniczeń kwotowych, jednak różnice pomiędzy tymi dwoma świadczeniami powstaną na gruncie podatkowym. Dopłaty do wypoczynku pracownika są bowiem zwolnione z opodatkowania tylko w ramach ryczałtu rocznego do kwoty 380 zł, a z większego zwolnienia korzystają jedynie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci.

UWAGA

Zwolnienie z opodatkowania dopłaty do wypoczynku dziecka będzie dotyczyło pełnej wysokości opłaty, jeśli nastąpiła ona z funduszu socjalnego i spełnia następujące warunki:

  • dotyczy dzieci i młodzieży do 18 lat,
  • dotyczy wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, albo połączonych z nauką pobytów w sanatoriach, placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo–opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tymi wypoczynkami lub pobytami na leczeniu.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał na Wielkanoc paczkę świąteczną finansowaną z funduszu socjalnego o wartości 180 zł, która nie została opodatkowana, gdyż pracownik jeszcze w tym roku nie wykorzystał limitu zwolnienia z opodatkowania w kwocie 380 zł. We wrześniu po zakończeniu urlopu pracownik wystąpił o tzw. wczasy pod gruszą i otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 zł, którego jedynie część stanowiąca 200 zł będzie nieopodatkowana, gdyż wraz z paczką świąteczną będzie mieściła się w limicie zwolnienia na ten rok. Jednak pozostała kwota 300 zł dofinansowania zostanie doliczona do przychodu pracownika i opodatkowana. 

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800),
  • art. 21 ust. 2 pkt 67 i 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab