Drukuj

Imprezy integracyjne a przychód

Czy udział pracownika w imprezach socjalnych  organizowanych przez pracodawcę wpływa na jego przychód ze stosunku pracy?

Imprezy zakładające zbiorowy dostęp i udział pracowników oraz innych osób uprawnionych  mogą być finansowane przez pracodawców z funduszu socjalnego jeśli mają charakter wypoczynkowy, sportowo – rekreacyjny lub kulturalno – oświatowy. Udział w nich nie powoduje powstania przychodu dla pracownika podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu. 


Pracodawca może finansować ze środków ZFŚS wydatki związane z organizacją bądź zakupem imprez socjalnych zakładających zbiorowy dostęp i udział pracowników i emerytów wraz z rodzinami i umożliwiających im korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. Z ZFŚS nie finansuje jednak typowych imprez integracyjnych o charakterze konsumpcyjnym organizowanych przez pracodawcę np. przy okazji różnych świąt.


Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. (II PK 74/08) stwierdził, że działalność w postaci imprez, masowych, jak pikniki, "andrzejki", organizowanie wycieczek - mieści się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej względnie działalności w postaci różnych form krajowego wypoczynku. W ocenie SN do takiego rodzaju działalności socjalnej nie trzeba stosować kryterium socjalnego, gdyż ono odnosi się do przyznawania ulgowych świadczeń i usług, czyli świadczeń indywidualnie adresowanych do pracowników i emerytów. Organizując imprezę integracyjną, pracodawca nie musi szacować jej kosztu na pracownika, gdyż udział w takiej imprezie nie będzie stanowił jego przychodu i podobnie jak ogół świadczeń socjalnych będzie wyłączony z podstawy wymiaru składek ZUS.

Opodatkowanie udziału w imprezach integracyjnych

Sporne przez wiele lat było jednak, czy udział w imprezie integracyjnej czy spotkaniu szkoleniowym stanowi przychód dla pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia od pracodawcy. Spór powyższy zakończył wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), w którym przyjęto, że nie powstaje po stronie pracownika przychód, gdy będzie on uczestniczył w spotkaniu integracyjnym. TK podkreślił bowiem, że nie można świadczenia adresowanego do wszystkich pracowników przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800),
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236 ze zm.).

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab