Drukuj

Pożyczki od pracodawcy

Czy  pracodawca może udzielić pożyczki pracownikowi?

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może zostać pracownikowi przyznana  pomoc w formie pożyczki wyłącznie na cele mieszkaniowe. W niektórych firmach istnieją ponadto odrębne kasy zapomogowo – pożyczkowe, do których pracownik może się zapisać i po wniesieniu odpowiedniego wkładu również może wystąpić o wypłatę pożyczki.

Pożyczki mieszkaniowe 

Jednym z rodzajów działalności socjalnej pracodawcy jest udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową, ale możliwość korzystania i zasady przyznawania takiej pomocy  musi określać  z regulamin ZFŚS. Przepis ustawowy określa cel przyznania pożyczki w sposób bardzo ogólny, a więc może to być zarówno pozyskanie mieszkania, remont mieszkania/domu, jak i przystosowanie go do potrzeb osoby niepełnosprawnej, itp.

Zasady i warunki udzielenia pożyczek na różne cele mieszkaniowe określa regulamin ZFŚS. Dotyczy to m.in. przeznaczenia pożyczki, jej wysokości, okresu spłaty, wysokości ewentualnego oprocentowania oraz sposobu zabezpieczenia i sposobu jej spłaty.  Uszczegółowienie tych zasad i warunków  powinno nastąpić w drodze umowy (cywilnoprawnej)  zawartej między pracodawcą a pracownikiem. 

Kasa zapomogowo-pożyczkowa 

Z funduszu socjalnego możliwe jest udzielenie pracownikowi pożyczki tylko w jednym celu – mieszkaniowym. W innych przypadkach pożyczka nie mieści się bowiem z zakresie działalności socjalnej określonej ustawowo. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może udzielać pożyczek na różne cele ze środków obrotowych, na ustalonych przez siebie zasadach. 

W przypadku większych firm często powstają w tym celu kasy zapomogowo – pożyczkowe, które są niezależne od pracodawców, a którymi pracownicy działu finansów, czy płac firmy ewentualnie administrują, ale działając na podstawie odrębnego regulaminu kasy. Świadczenia w takich przypadkach przydzielane są zgodnie z regulaminem kasy, która dysponuje środkami z dobrowolnych składek pracowników, którzy przystąpili do niej. Zasady przyznawania takich pożyczek określają szczegółowo regulaminy kas, z którymi także zawiera się stosowne umowy pożyczki.  

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 1, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.


Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab