Poleć znajomemu
Drukuj

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Część pracodawców decyduje się nie tylko na dofinansowanie wypoczynku pracowników, ale także ich rodzin, a konkretnie na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników. Dofinansowanie może dotyczyć wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Wsparcie finansowe na ten cel może pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo ze środków obrotowych pracodawcy. 

W przypadku dofinansowania pochodzącego z ZFŚS, regulamin funduszu musi określać szczegółowo warunki i dokumenty niezbędne do przyznania tego świadczenia. Warunki te ustala pracodawca wspólnie ze związkami zawodowymi lub – jeśli w firmie nie ma związków zawodowych – z przedstawicielem załogi. Zawsze jednak wysokość świadczenia musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Przy jej ocenie bierze się zwykle pod uwagę wysokość dochodów na jednego członka rodziny.

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników. 
 • Satysfakcja pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Ograniczenie wydatków ponoszonych na wypoczynek dziecka.
 • Większe szanse na wysłanie dziecka na atrakcyjny wypoczynek.
 • Zapewnienie dziecku opieki w trakcie wakacji letnich lub ferii zimowych. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności - może wspierać finansowo wypoczynek swoich pracowników i ich rodzin. Jedynym ograniczeniem są dostępne środki finansowe. W praktyce najczęściej decydują się na ten krok firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, które są zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Koszty

Koszty świadczenia dla pracodawcy zależą od wysokości dopłaty oraz liczby objętych nim dzieci pracowników, a także od źródła finansowania. 

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników dopłata do wypoczynku dzieci pochodzi zwykle z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podatkowego. Koszty wypłaty dofinansowania ograniczają się wtedy do kosztów administracyjnych. 

Firmy, które finansują dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników ze środków obrotowych nie muszą uzależniać wysokości świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika – wszyscy pracownicy mogą otrzymać świadczenie tej samej wysokości, zaś poniesione przez pracodawcę wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Dopłaty do wypoczynku dzieci korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych bez ograniczeń kwotowych jeżeli są finansowane z ZFŚS , natomiast do wysokości 760 zł w przypadku finansowania ze środków obrotowych, pod warunkiem, że wypoczynek miał formę zorganizowaną  oraz że dofinansowanie dotyczyło wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.

W przypadku finansowania ze środków  obrotowych pracodawca ma obowiązek naliczyć od tej dopłaty składki ZUS. 

Zwolnienie przysługuje nie tylko w przypadku wypoczynku organizowanego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu wypoczynku, ale także przez podmioty, u których wynika to ze statutu, np. szkoły, uczniowskie kluby sportowe, kościoły i stowarzyszenia, Związek Harcerstwa Polskiego. 

Ryzyka

 • Niezadowolenie pracowników, którzy nie mają dzieci, że środki z funduszu są przeznaczane na ten cel. 
 • Wzrost kosztów przypadających na pracownika bez zwiększenia jego wydajności. 

Rekomendacje

 • Przed podjęciem decyzji o objęciu dofinansowaniem wypoczynku dzieci pracowników pracodawca powinien oszacować koszty, jakie przyjdzie mu ponieść a także zbadać oczekiwania pracowników w tym zakresie. 
 • Zasady dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży pracodawca powinien ustalić w regulaminie funduszu. W szczególności w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi pracodawca powinien ustalić: 
 1. wiek dzieci i młodzieży, który uprawnia do dofinansowania oraz inne wymagania, które uprawniają do korzystania ze świadczeń np. kontynuowanie nauki, niepełnosprawność, pozostawanie w jednym gospodarstwie domowym z rodzicem będącym pracownikiem zakładu pracy;
 2. dokumenty, jakie powinien złożyć pracownik ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku dziecka;
 3. termin składania i rozpatrywania wniosku oraz termin przyznania dofinansowania;
 4. wysokość dofinansowania (przy zachowaniu kryterium socjalnego, np. dochodu na członka rodziny). 

Uwarunkowania prawne

Kiedy pracownik może otrzymać tzw. wczasy pod gruszą? (brak artykułu)
Jakie są zasady przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego i czy są one oskładkowane i opodatkowane?

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab