Poleć znajomemu
Drukuj

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Pracodawca ma możliwość dofinansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin. Wsparcie finansowe na ten cel może pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo ze środków obrotowych pracodawcy. 

Dofinansowanie może dotyczyć zarówno wypoczynku krajowego, jak i zagranicznego oraz może obejmować wyjazdy zorganizowane i prywatne w formie wczasów, pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji , a także wypoczynek zorganizowany przez pracownika we własnym zakresie nazywany potocznie wczasami pod gruszą.

Wszystkie warunki i dokumenty niezbędne do przyznania tego dofinansowania musi określać szczegółowo regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń socjalnych, wysokość dopłat do wypoczynku ze środków ZFŚS powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Częstym warunkiem przyznania dofinansowania jest skorzystanie z dłuższego urlopu wypoczynkowego, co przeciwdziała kumulowaniu się zaległych urlopów. 

Firmy, które nie mają obowiązku tworzenia ZFŚS wypłacają świadczenie urlopowe. Jego wysokość nie może przekraczać wysokości odpisu podstawowego w przeliczeniu na etat pracownika. Wtedy to świadczenie jest tylko opodatkowane.

Świadczenia urlopowe przysługują raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik, który w danym roku kalendarzowym w ogóle nie korzysta z urlopu wypoczynkowego lub podzieli go na części i żadna z nich nie będzie stanowiła co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych traci prawo do świadczenia urlopowego w tym konkretnym roku.

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Motywowanie pracowników do korzystania z dłuższych urlopów – przeciwdziałanie kumulowaniu się zaległych urlopów. 
 • Wyższa wydajność, dzięki wykonywaniu pracy przez wypoczętych pracowników. 
 • Ograniczenie ryzyka pracoholizmu i wypalenia zawodowego. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Niższe koszty wyjazdu na urlop. 
 • Finansowa zachęta do brania raz do roku dłuższego urlopu. 
 • Ograniczenie ryzyka pracoholizmu 
 • i wypalenia zawodowego.
 • Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności - może wspierać finansowo wypoczynek swoich pracowników i ich rodzin. Jedynym ograniczeniem są dostępne środki finansowe. 

Koszty

Koszty świadczenia dla pracodawcy zależą od wysokości dopłaty oraz liczby pracowników, a także od źródła finansowania. 

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników dopłata do wypoczynku (wczasy pod gruszą) pochodzi zwykle z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podatkowego. Koszty wypłaty dofinansowania ograniczają się wtedy do kosztów administracyjnych. 

W przypadku firm, w których nie działa ZFŚS świadczenia urlopowe są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Wysokość świadczenia nie musi być wtedy uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika – wszyscy pracownicy mogą otrzymać świadczenie tej samej wysokości, zaś poniesione przez pracodawcę wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. 

Dokonywane przez pracodawcę dopłaty ze środków ZFŚS do wszelkich form wypoczynku stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolniona z opodatkowania jest tylko wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń z ZFŚS łącznie do kwoty 380 zł rocznie. W tej kwocie może się także mieścić dofinansowanie do wypoczynku pracownika. 

W przypadku dofinansowania wypoczynku pracownika ze środków obrotowych kwota dofinansowania stanowi przychód pracownika i podlega w całości opodatkowaniu i składkom ZUS.

Rekomendacje

 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący u pracodawcy musi określać szczegółowo warunki i dokumenty niezbędne do przyznania dofinansowania do wypoczynku.
 • Uzgadniając treść regulaminu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi warto uzależnić wypłatę dofinansowania od tego, czy pracownik wypocznie przez określony w regulaminie czas, np. 14 dni.

Uwarunkowania prawne

Kiedy pracownik może otrzymać tzw. wczasy pod gruszą? (brak artykułu)
Jakie są zasady przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego i czy są one oskładkowane i opodatkowane?

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab